What is CSR Holiday?

CSR Holiday คือ การออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยมี Voluntourist หรือ ผู้หลงใหลในการเดินทางและต้องการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามเหมือนเดิม เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นโดยสมัครใจ
poster

  ปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล ชายหาด และเกาะต่างๆที่สวยงาม จนติดอันดับโลก การขยายตัวทางการท่องเที่ยวทางทะเลที่สูงขึ้นจึงส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศ คงเป็นการดี ไม่น้อยถ้าเราสามารถสร้างกิจกรรมปลูกฝังให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ และชุมชนในพื้นที่รับรู้และร่วมมือกัน อนุรักษ์ให้สถานที่ท่องเที่ยวของเราสวยงามตลอดไป

t1

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
วัดม่อนพระยาแช่เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผืนป่าเขียวขจี ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารของทั้งสัตว์ป่าและชาวบ้านละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะผักหวานป่า ผักรสเด็ดที่รถชาติถูกปากของชาวบ้านจนมีความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าเมื่อเผาป่าบริเวณที่ผัก
หวานขึ้นก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผักหวานป่าแตกใบใหม่ขึ้นมาแต่ความเชื่อนี้ยังเป็นความเชื่อที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรอบเป็นอย่างมาก ที่สำคัญยังเป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูร้อน ของจังหวัดลำปางด้วย

t2

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ดอยแม่สลอง(ดอยสันติคีรี) คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เคยสวยงาม กลับเสื่อมโทรมลงไปอย่างเห็นได้ชัดตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง

t3

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกวังน้ำลึกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของน้ำตกคลองลาน ถูกค้นพบโดยชาวกะเหรี่ยงปกากะญอที่เรียกขานชื่อของน้ำตกแห่งนี้ว่าน้ำตกวังน้ำลึก และได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ใกล้น้ำตกแห่งนี้ ชาวปกากะญอทุกคนจึงรัก ผูกพันและเคารพต่อสถานที่แห่งนี้มาก แต่ในระยะหลังผืนป่ากลับเสื่อมโทรมลงและยังมีปัญหาเรื่องขยะอันก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นอย่างมาก

t4

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี หรือ บ้าน ช.ช้างชราเป็นสถานที่ดูแลช้างชรา ช้างเร่ร่อน หรือช้างที่ได้รับอุบัติเหตุ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 พี่เลี้ยงช้างที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งนี้ต้องคอยดูแลลุงช้างนับสิบเชือกทั้งเรื่องอาหารการกิน รักษาบาดแผลที่เกิดจากอาการบาดเจ็บ และพาลุงช้างลงอาบน้ำกันไม่หวาดไม่ไหวจนต้องขอแรงอาสาสมัครมาช่วยดูแลลุงช้างอีกแรง

t5

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำจอมพลเป็นถ้ำที่นักท่องเที่ยวมักเข้ามาชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยกันเนืองแน่นตลอดปี แต่เป็นเพราะถ้ำจอมพลที่อยู่ในบริเวณสวนรุกขชาติมีฝูงลิงมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและแพร่พันธ์มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณของเหล่าเจ้าจ๋อมีจำนวนมากเกินกว่าแหล่งอาการตามธรรมชาติ ทำให้เหล่าเจ้าจ๋อท้องร้องกันระงมสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อย

t6

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
อัมพวาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติติดอันดับต้นๆ ขณะเดียวกันนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัมพวาอีกหลายส่วนโดยเฉพาะปัญหามลพิษทางขยะ วัชพืชจำนวนมากในแม่น้ำแม่กลอง หรือการตัดต้นลำพูซึ่งถือเป็นบ้านหลังสำคัญของหิ่งห้อยตัวน้อยจนทำให้ปริมาณหิ่งห้อยลดจำนวนลงอย่างมาก

t7

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยทางธรรมชาติที่น้ำตกนางรองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อปริมาณน้ำฝนซึ่งตกลงมามากได้ไหล่บ่ากัดเซาะผิวหน้าดินจนพังทลาย ก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่และทำลายทัศนียภาพอันงดงามของน้ำตกแห่งนี้ ทั้งที่แต่เดิมนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและลงเล่นน้ำกันได้ตลอดทั้งปีจึงต้องอาศัยนักผจญภัยผู้มีใจรักธรรมชาติเข้ามาร่วมกอบกู้หน้ากินและคืนชีวิตให้กับน้ำตกนางรองให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

t8

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ป่าชายเลนแหลมฉบังตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชา ในพื้นที่กว่าร้อยไร่มีการบุกเบิกเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนไปแล้วมากกว่าครึ่ง เหลืออีกครึ่งที่กำลังรอพัฒนาความสมบูรณ์อยู่ ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวเหลือน้อยลงมากเพราะถูกล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมและการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย ป่าชายเลยจึงขาดการเอาใจใส่ถูกปล่อยให้เป็นที่รกร้างและมีผู้คนนำเอาขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก

t9

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
จากเดิมวิถีชีวิตของชุมชนบางแสนเคยประกอบอาชีพประมงและเน้นไปที่การบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก จนกระทั่งเกิดภาวะการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ความต้องการปูไข่เพื่อจำหน่ายและบริโภคสูงเกินกำลังส่งผลให้ปริมาณปูไข่ตามธรรมชาติมีจำนวนลดลงสวนทางกับความต้องการของตลาดจนทำให้เสียสมดุลทางระบบนิเวศของทะเลไป

t10

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ในอดีตอำเภอวังน้ำเขียวโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้เพื่อเฝ้าดูวิถีชีวิตกระทิงที่คลองปลากั้ง อำเภอวังน้ำเขียวได้รับความนิยมอย่างมาก แต่เนื่องจากข่าวการบุกรุกการก่อสร้างที่พักส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวน้อยลง รวมถึงชมรมท่องเที่ยวอนุรักษ์พิทักษ์กระทิงเงียบเหงาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริเวณตั้งแคมป์ของนักท่องเที่ยวไม่ได้รับการดูแล กิจกรรมเฝ้ารอชมกระทิงไม่ได้รับความนิยม ดังนั้นการทำดินโป่งหรือการพัฒนาหอส่องสัตว์ก็มีน้อยลงตามไปด้วยส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านที่มีอาชีพขายสินค้าและของที่ระลึกอีกด้วย

t11

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์คชศึกษาแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ทั้งชุมชนและเจ้าช้างกำลังเผชิญกับวิกฤติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ขาดแคลนแหล่งน้ำต้นไม้จำนวนมากแห้งตาย ส่วนพืชที่ปลูกไว้เลี้ยงช้างก็มีจำนวนร่อยหรอ อีกทั้งป่าที่เป็นที่อาศัยของช้างเองยังมีต้นไม้คอยให้ร่มเงาแก่ช้างน้อยลงไปด้วย

t12

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
แก่งกะเลาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม แต่ปัจจุบันแก่งกะเลากำลังค่อยๆทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา รวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น สะพานไม้และแพไม้ชำรุด ปัญหาขยะล้นป่า รวมไปถึงป้ายบอกทางแก่งกะเลาที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลไม่ชัดเจนเป็นต้น

t13

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
เขาพระ หรือชื่อเต็มว่า ภูเขาพระ เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลที่มีหน้าตักใหญ่ที่สุดของพระพุทธสิหิงค์ในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมขึ้นไปชมวิวจากยอดเขาเพราะสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงและอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนที่มีลักษณะเป็นทะเลกลางเขาที่มีชื่อสั้นๆว่า เลกลางเขา ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่สองฝั่งคลองดินแดงและแม่น้ำตาปี ซึ่งเส้นทางการขึ้นไปกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ที่ยอดเขารกไปด้วยซากใบไม้และกิ่งไม้ ส่งผลต่อทัศนียภาพโดยรอบบริเวณ

t14

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอุทยานนกน้ำทะเลน้อยกำลังถูกรุกล้ำด้วยมลพิษทางขยะและของเสียจากชุมชนรอบๆ บริเวณ รวมถึง ผักตบชวาที่ลอบอยู่บนผืนน้ำอย่างหนาแน่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ จนทำลายทัศนียภาพอันงดงามและเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของปลาและดอกบัวหลากสายพันธุ์ ซึ่งกำลังลดจำนวนลงเรื่อยๆ อย่างน่าตกใจ